PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Projektové řízení je soubor činností, které vykonáváme k zabezpečení přípravy a realizace projektů.
Klienta spolu-zastupujeme jednotlivými fázemi přípravy, projekce, realizace, přes uvedení do provozu až po předání oddělení údržby.

ANALYZUJEME POTŘEBY KLIENTA A NABÍZÍME VHODNÁ ŘEŠENÍ

 • Projednání a získání potřebných stanovisek a povolení na úřadech
  (územní řízení, stavební řízení, změna stavby před dokončením, kolaudační souhlas)
 • Zpracování příslušné projektové dokumentace
 • Příprava a kontrola nabídek
 • Organizace výběrových řízení i dílčích dodávek
 • Cenový a technický dohled v průběhu realizace formou technických dozorů nebo přímým řízením jednotlivých subdodavatelů
 • Časová koordinace
 • Řízení jakosti

V RÁMCI PŘED-PŘÍPRAVY PROJEKTU ZAJIŠŤUJEME I TYTO SLUŽBY

 • Zajištění právních vztahů k pozemkům (výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map, nabývací tituly, znalecké posudky, geometrické plány, smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy)
 • Technické posouzení investičního záměru, cenový odhad investice po jednotlivých etapách, studie proveditelnosti, zaměření staveniště, prověření stávajících inženýrských sítí
 • Zajištění procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA, SEA)
 • Zajištění potřebných průzkumů – například pedologický, dendrologický, hydrogeologický, radonový

V RÁMCI KOMPLEXNÍHO SERVISU

Dle situace a kapacit, jsme u určitých typů projektů schopni provést i realizaci projektu.

NAPIŠTE NÁM

PROBEREME TO

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu dle zásad zpracování osobních údajů.